BI Architectuur

Voordat wordt gestart met de bouw van een nieuw huis, wordt er vanzelfsprekend een architect aangetrokken. Deze architect inventariseert de woonbehoeftes, analyseert de omgeving waar het huis dient te verrijzen, communiceert met de overheden en de aannemers en stemt het architectuurontwerp voortdurend af met de opdrachtgever. Het resultaat van dit werk is een blauwdruk, waarmee de opdrachtgever kan controleren of is voldaan aan zijn eisen en waarmee de aannemer de realisatie ter hand kan nemen. Tijdens de bouw blijft de architect betrokken om te bewaken dat de bouw ook daadwerkelijk volgens de blauwdruk verloopt.

i-BI-architectuur--voorbeeld-1a

Het (ver-)bouwen van een Business Intelligence toepassing heeft een aantal overeenkomsten met het bouwen van een huis. Voordat kan worden gestart met de bouw dient eerst in grote lijnen duidelijk te zijn welke informatie er nu en in de toekomst benodigd is, welke databronnen dienen te worden ontsloten en aan welke eisen de oplossing dient te voldoen. Tijdens detailontwerp en bouw zal de architect er op toe zien, dat deze verloopt volgens de opgestelde architectuur.

Het is ook mogelijk om zonder architect een BI-oplossing te realiseren, net als het bouwen van een huis. De risico’s die hierbij worden gelopen zijn vergelijkbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aspecten als duurzaamheid, bruikbaarheid, onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid, consistentie, kwaliteit, flexibiliteit, integratie.

Zonder BI-architect is het risico op het ontstaan van zogenaamde informatiesilo’s erg groot. Dit leidt tot inconsistenties in de informatie en daardoor tot belemmeringen voor de informatie-uitwisseling tussen afdelingen. Tevens veroorzaakt dit onnodig hoge kosten voor onderhoud en beheer.

i-BI-architectuur--voorbeeld-2a

De BI-architectuur bestaat uit een verzameling principes, kaders, richtlijnen, afspraken, conventies, policies en vooral keuzes, die benodigd zijn om effectief en efficiënt de gewenste oplossing te realiseren. Het doel dat hierbij steeds voor ogen staat, is dat de waarde van de informatie die wordt gehaald uit de business data wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met de randvoorwaarden en de beschikbare middelen.

Teneinde dit doel te bereiken beschikt de BI-architect over kennis en ervaring van een breed scala aan hulpmiddelen (zoals SAS, Informatica, Marklogic), methodes (zoals TOGAF, Data vault, multidimensionaal modelleren) , best practices (datamarts, operational datastore, corporate information factory) en technieken (OLAP databases, Hadoop), specifiek toegespitst op het vakgebied Business Intelligence. Dit onderscheidt hem van andere ICT-architecten.

DIKW ziet de architect als de rechterhand van de projectleider. Waar de projectleider verantwoordelijk is voor de procesmatige sturing van een project, zal de architect zich richten op de inhoudelijke sturing. De omvang van het project wordt hierbij voor het grootste deel bepaald door het aantal en de complexiteit van de transformaties, die dient te worden toegepast op de data, om deze om te vormen tot de gewenste informatie.

De ervaren BI-architecten van DIKW staan klaar om deze rol in te vullen en er voor te zorgen dat uw BI-oplossing nu en in de toekomst voorziet in de informatiebehoefte van uw organisatie.